Thời gian bắt đầu dự báo 07h ngày 12/08/2023

Chọn thời gian bắt đầu dự báo:HHH1
Lựa chọn trường dự báo:
autoplay: On
Lượng mưa khu vực Tây Nguyên