Thời gian bắt đầu dự báo: 07h ngày 13/11/2018

Lựa chọn thời gian bắt đầu dự báo:
Lựa chọn mực áp suất: 100 hPa 200 hPa 300 hPa 500 hPa 700 hPa 850 hPa 1000 hPa