Thời gian bắt đầu dự báo 07h ngày 18/10/2019

Chọn thời gian bắt đầu dự báo:HHH1
Lựa chọn trường dự báo:
autoplay: On
Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên