Thời gian bắt đầu dự báo 07h ngày 22/10/2020

Chọn thời gian bắt đầu dự báo:HHH1
Lựa chọn trường dự báo:
autoplay: On
Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên